Chuyên gia tư vấn khởi nghiệp

24/01/2022 ...

Hoạt động đào tạo chuyên gia tư vấn khởi nghiệp (Mentor) nhằm xây dựng đội ngũ tư vấn để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp theo các giai đoạn: Hình thành ý tưởng; Phát triển ý tưởng; Thương mại hóa ý tưởng kinh doanh; Tư vấn liên tục trong quá trình phát triển của các Startup …


Đối tượng tham gia chương trình đào tạo là giảng viên của các trường đại học và các đối tượng bên ngoài có năng lực và khát vọng tham gia hỗ trợ chương trình khởi nghiệp. Chương trình đào tạo chuyên gia tư vấn khởi nghiệp (Mentor) bao gồm 3 mục đích, cụ thể:– Các kiến thức tổng quan về hệ sinh thái khởi nghiệp, hướng đến mục đích cung cấp các kiến thức tổng quan về hoạt động vận hành của hệ sinh thái khởi nghiệp và vai trò của các thành viên trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Đặc biệt, nhấn mạnh đến vai trò tương tác của chuyên gia tư vấn đến các đối tượng có liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp và vai trò của chuyên gia tư vấn trong suốt quá trình hình thành và phát triển của các Startup.
– Các kiến thức thiết yếu có liên quan đến hoạt động tư vấn trong việc hỗ trợ hình thành ý tưởng, đánh giá tính khả thi của ý tưởng kinh doanh về thị trường, công nghệ, và tài chính; các quy định pháp luật trong việc chọn hình thức tổ chức doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, bảo hộ tài sản trí tuệ, và các mô hình kinh doanh.
– Trang bị các kỹ năng cần thiết của nhà tư vấn như kỹ năng lãnh đạo nhóm, điều phối dự án, nhận dạng, chuẩn đoán và giải quyết vấn đề, tương tác cá nhân, giải quyết xung đột.

Các tin cùng chuyên mục